گزارش تصویری

گزارش تصویری سفر معاون امور مجلس رئیس جمهور به استان فارس ،شیراز

1400/10/16 پنجشنبه