گزارش تصویری
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، قانون یاد شده مصوب گردید .
در جریان بررسی ماده واحده طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی و پیشنهاد اصلاح کل مطروحه،عنوان شد
در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی انجام شد؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استدلال معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی موافقت کردند.